Avraham ben Dawid ha-Levi, Sefer emunah nissa'ah ; sec.XIV (1392), - ms. 81