Avi'ad Sar Salom ben Menahem Simson Basilea, 'Ir ha-yamim ; sec.XVII, - ms. 55