Re'uven Sarfati, Be'ur ha-Yeri'ah ha-Gedolah ; sec.XVI/XVII, - ms. 65