Avraham bar Hiyya, Hesbon ha-mahalekot ha-kokavim ; sec.XV (1464-1471), - ms. 8